VIR-LA Evolution Kft.

Adatkezelési tájékoztatója

 

1.  Az adatkezelési tájékoztató célja

A VIR-LA Evolution Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenysége során az adatkezelése megfelel jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

A VIR-LA Evolution Kft., mint adatkezelő adatkezelésével kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek az adatkezelőnél.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, a tájokoztatási kötelezettség betartása mellett.

 

Az adatkezelő elkötelezett az Ügyfélkezelés során kapcsolatba került érintettek védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jognak a tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.  Az adatkezelő adatai

 

VIR-LA Evolution Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged,

Bakay Nándor utca 10., adószám: 27413096-1-06 cégjegyzékszám: 06-09-027203, képviseletre jogosult: Szaniszló Lászlóné ügyvezető)

 

3.  A kezelt személyes adatok köre:

I. Természetes személyek esetében: Kötelező adatkezelés:

- Név,

- Születési év, hó, nap,

- Anyja neve,

- Lakcím,

- Természetes személyazonosító iratok számai,

- Személyi szám,

- Adóazonosító jel,

Hozzájáruláshoz kötött adatkezelés, amennyiben az érintett hozzájárul:

- Elektronikus elérhetőség (e-mail cím),

- Mobil vagy vezetékes telefonszám,

 

II.  Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok esetében:

A nyilvánosság számára bárki által hozzáférhető adatokat jogosult kezelni a VIR-LA Evolution Kft., mivel azok bárki számára elérhetőek.

 

4.  Kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje:

Kezelt személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés

időtartama

jogalapja

Ügyfél,      Megbízó vevő adatai

Ügyfél beazonosítása

Számla kiállítása, szerződéses adatok

A szerződés hatálya alatt, annak megszűnését követő 8 év

2007. évi CXXVII. törvény - az általános forgalmi adóról -, 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről 2000 évi C. törvény 169. § GDPR 6. cikk (1)

bek. c) pontja szerint

Ügyfelek,

Megbízók     egyéb adatai

Könyvelés, analitikák,

ügyfélkezelés

A szerződés hatálya alatt, annak megszűnését követő 8 év

2007. évi CXXVII. törvény - az általános forgalmi adóról -, 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről 2000 évi C. törvény 169. § GDPR 6. cikk (1)

bek. c) pontja szerint


Ügyfél

hozzátartozójának a pályázatban előírt adatai: név, cím, születési idő stb.

Ügyfél

hozzátartozójának beazonosítása, a pályázatban

előírtaknak megfelelés,            a pályázathoz

szükséges pozitív elbírálás miatt

A szerződés hatálya alatt, annak megszűnését követő 8 év

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint

Online       ügyintés adata

Ügyfélkezelés

A szerződés hatálya alatt illetve az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig

Az Ügyfél hozzájárulása a GDPR

6. cikk (1) bek. a) pontja szerint

Ügyfél

telefonszáma

Kapcsolattartás

Ügyféli (díjfizetői) jogviszony megszűnését követő 1 év, illetve visszavonásig.

Hozzájárulás

Ügyfél email címe

Kapcsolattartás

Ügyféli (díjfizetői) jogviszony megszűnését követő 1 év, illetve visszavonásig.

Hozzájárulás

 

 

5.  Adatkezelés célja, módja és jogalapja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető és csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a  cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-               1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

-               2000. évi C. törvény - a számvitelről;

-               2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

-               2007. évi CXXVII. törvény - az általános forgalmi adóról -

-               2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

-               2013. évi V. törvény - polgári törvénykönyvről (Ptk.), valamint a

-               Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 

6.  Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A VIR-LA Evolution Kft. az Ügyfélkezelés során adatot csak a bíróság, a szabálysértési vagy más hatóság részére továbbíthat, abban az esetben ha az adattovábbítás jogszerűségét igazolják.

 

7.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését, adatkezelési hozzájárulását visszavonhatja, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatok felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A VIR-LA Evolution Kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó a GDPR 13. és a 14. cikkekben említett valamennyi információt és a 15-


22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-               az adatkezelés célja,

-               az érintett személyes adatok kategóriái,

-               azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket,

-               a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

-               a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,

-               a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

-               az adatforrásokra vonatkozó információ,

-               az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésre a VIR-LA Evolution Kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

·       személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

·       az érintett visszavonja az az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

·       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

·       a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

·       a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

·       a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

·       a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami szerinti jog teljesítéséhez;

·       jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatok esetén.

 

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a VIR-LA Evolution Kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

·       az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

·       az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

·       az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

·       az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetbe a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.6  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelő által végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

7.7  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

7.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

7.9  Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

7.10  Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A VIR-LA Evolution Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

 

A fenti tájékoztatót,                                                   , 2021.                                      napján, átvettem. Az adatkezeléshez hozzájárulok.


Érintett aláírása